Informatie

Informatie

Provincie Utrecht

De provincie Utrecht is sinds 1 januari 2015 eigenaar en beheerder van de infrastructuur van de tram tussen Utrecht en Nieuwegein/IJsselstein. Dat maakt Regiotram Utrecht als uitvoerende afdeling binnen de provincie Utrecht ook tot eerste aanspreekpunt voor de veiligheid van het tramsysteem. Tot die tijd was het Rijk eigenaar en lag het beheer in handen van ProRail.Tussen 2010 en 2014 lag deze taak bij Bestuur Regio Utrecht (BRU).

Om haar taken goed, zorgvuldig en efficiënt uit te kunnen voeren, heeft Regiotram Utrecht een beheerorganisatie ingericht. De veiligheid wordt geborgd via een nieuw ontwikkeld Veiligheidszorgsysteem (VZS). Met de Inspectie van Leefomgeving en Transport (ILT) sprak Regiotram Utrecht af dat het niveau van veiligheid ongewijzigd blijft ten aanzien van het moment van overdracht, het zogenaamde ‘stand still principe’. Dat wil zeggen dat er voorlopig geen veranderingen worden doorgevoerd aan de beveiligingen van wegkruisingen en overpaden van de trambaan.

Veiligheidszorgsysteem
Het door Regiotram Utrecht ontwikkelde veiligheidszorgsysteem beschrijft de werkwijzen en procedures die worden toegepast. De samenwerkende partijen (gemeentes, aannemers e.a.) kennen deze procedures en werkwijzen. Mocht dat van toepassing zijn, dan worden de procedures in overleg met de samenwerkende partijen aangescherpt.

Integraal Programma van Eisen
In het voorjaar van 2011 is het Integraal Programma van Eisen (IPvE) voor het tramsysteem vastgesteld. De eisen zijn geformuleerd met het oog op de voorgenomen uitbreiding van het tramsysteem. De eisen gaan ook over veiligheidsaspecten. Zij zullen als maatstaf gaan gelden voor de Regiotram Utrecht. Aan de hand van dit IPvE stelt Regiotram Utrecht een programma op om - waar nodig - de veiligheid van de baan verder te verbeteren.

Provincie Utrecht (PU) is als OV-autoriteit verantwoordelijk voor het gehele openbaar vervoer in de provincie. Daarbij hoort ook het regionale tramvervoer op de lijn Utrecht-Nieuwegein/IJsselstein, de zogeheten SUNIJ-lijn. Deze verantwoordelijkheid bestaat uit twee delen. Ten eerste het opdrachtgeverschap van de vervoerder. Ten tweede beheert PU het tramsysteem zelf: alle fysieke zaken, van remise en rails tot trams en stroomvoorziening.  

PU laat als beheerder het onderhoud uitvoeren door speciaal daartoe geselecteerde partijen en stelt vervolgens de baan, de trams, de remise en de haltes aan de vervoerder beschikbaar. Hiermee stelt PU de vervoerder in staat het tramvervoer effectief en veilig uit te voeren.